Annons

Arbeidsgiver

Slik får du tak i kvalifisert svensk personell.

Jobbsökare

Registrera din CV och sök lediga jobb i Norge.

gillar CribsNorge.se

Yrkesskadeersättning i Norge

Kort om ersättning vid yrkesskador i Norge
Vad definieras som en yrkesskada i Norge?
Vad händer om jag får en permanent skada i Norge?
De vanligaste yrkesskadorna i Norge
Är jag försäkrad mot yrkesskador i Norge?
Hur ansöker jag om ersättning för yrkesskada i Norge?

Ersättning vid skada som inträffar på jobbet i Norge

Om du har blivit utsatt för en skada på ditt jobb i Norge, och skadan har medfört förlorad arbetsinkomst eller ökade utgifter så har du rätt till ersättning (Om du skadas på på väg till eller från arbetet kan du ha rätt till viss ersättning för bland annat förlorad inkomst och kostnader som skadan har medfört). Ersättning kan variera från några tusenlappar till flera miljoner norska kronor, allt beroende på skadans omfattning. När olyckan är framme ska du få ersättning för dina utgifterna som skadan medför. Typiska utgifter kan vara utgifter för behandling och mediciner. Vid allvarliga skador kan ersättning utbetalas för tekniska hjälpmedel, hjälp i hemmet eller ombyggnation.

Cribs medlemsfördel

Advokatfirmaet Johansen & Sivertsen AS har över 10 års erfarenhet med personskade- och yrkesskadeförsäkring. Cribs Norge’s medlemmar får 30 min gratis värdering för huruvida du kan få yrkesskadeersättning eller inte för din skada. Skulle du vara berättigad ersättning står försäkringssällskapet för vidare advokatervode.
Mer om medlemsfördelen och 30 min gratis värdering


Vad definieras som en yrkesskada i Norge?

Med en yrkesskada menas en personskada, en sjukdom eller ett dödsfall som inträffar i arbetet på arbetsplatsen i arbetstiden. Belastningsskada/skador som uppstår till följd av en långvarig belastning räknas normalt inte som en yrkesskada eller yrkessjukdom. Som yrkesskada räknas både fysisk och psykisk skada.

Permanenta skador

Under förutsättning att arbetstagare har fått en bestående skada, ska vederbörande ha ersättning för bestående mén samt sveda och värk. (Dvs om den skadades förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete blivit nedsatt). För att skadan ska anses som väsentlig, ska den medicinska invaliditeten normalt vara nedsatt till minst 15 %. Beräkningen av ersättningen är standardiserad och baseras på storleken av den medicinska invaliditeten, och görs oavhängigt av yrke eller lön innan skadan.

Vanliga yrkesskador i Norge

De vanligaste yrkesskadorna är frakturskador samt muskelskador, dvs. extraordinär belastning på bakgrund av oväntat tung belastning, då ofta på rygg och skuldror. Exempelvis kan en servitör som lyfter en drickback där en kollega råkar knuffa till det han/hon ska lyfta varav vedkommande lyfter för fort och pådrar sig en sträckning i ryggen. Medför skadan reducerad möjlighet till att arbeta, kan du yrka på ersättning för den delen av intäktsreduktionen som inte täcks av NAV.

Ersättning vid arbetsskada omfattar två delar:

  • Påförd intäktsförlust
  • Framtidig intäktsförlust

Med påförd intäktsförlust menas den förlust som uppkommer pga skada och fram till att saken är löst. Eventuell förlust efter detta beräknas som en framtida intäktsförlust. Den framtida förlusten betalas ut som en engångsersättning, är skattefri, och kan i de allvarligaste fallen innebära miljonbelopp.

Alla är försäkrade med mot yrkesskador i Norge

Alla som jobbar i Norge täcks av yrkesskadeforsikringslovens bestämmelser. Alla arbetsgivare i Norge förpliktar sig till att teckna en lagstadgad yrkesskadeförsäkring. Skulle arbetsgivaren inte har gjort detta kommer du oavsett täcktas av en forsikringspoolordning administrerat av yrkesskadeforsikringsforeningen. Utbetalningen utbetalas direkt av yrkesskadeforsikringsselskapet (alla stora försäkringsbolag i Norge säljer yrkesskadeförsäkring) till den skadade arbetstagaren. Dessutom har alla arbetstagare som är medlem av den norska folketrygden krav på att man ska får ersättning för sin yrkesskada från NAV (dubbel ersättning för varaktiga mén).

Så ansöker du om ersättning för yrkesskada i Norge

Skadar du dig på jobbet är din arbetsgivare förpliktad till att fylla ut skadeanmälan till NAV samt att rapportera skadan till arbetstillsynet i Norge. Vid mindre skador bryter arbetsgivaren ofta mot detta, och arbetstagaren måste själv skicka in en anmälan om skadan. Det rekomenderas att alla arbetstagare sätter sig in i vilket försäkringsbolag som företaget har tecknat yrkesskadeforsikringen med, så att man enkelt, och i stort sätt via nätet, kan anmäla skadan själv till företaget. Om skadan vid denna tidspunkten inte är anmäld till NAV, kommer försäkringsbolaget be den skadade om att först tillhandahålla detta till NAV. Arbetsgivaren ska alltid signera skadeanmälan och bekräfta skadan, men detta kan advokat/försäkringsbolag hjälpa till med om man upplever en arbetsgivare som inte vill bekräfta skadan.