Annons

Arbeidsgiver

Slik får du tak i kvalifisert svensk personell.

Jobbsökare

Registrera din CV och sök lediga jobb i Norge.

gillar CribsNorge.se

Andrahandskontrakt och inneboende

§ 7-1. Inneboende i hushåll

hyra i andra hand i NorgeHyresgästen har rätt till att låta följande bo i sin hyresbostad: make/maka eller sambo, sina egna eller make/makans eller sambons släktingar i rakt upp eller nedstigande led och fosterbarn. Att låta andra personer bo i hushållet kräver godkänning från hyresvärden.
Godkännande kan bara nekas om berörd persons förhållanden ger saklig grund till det eller att hushållet klart blir överbefolkat.

§ 7-2. Den allmänna regeln om framleie/ andrahandskontrakt/inneboende

Hyresgästen får inte utan tillåtelse upplåta andrhandsuthyrning/ha inneboende eller på annat sätt överlåta sin nyttjanderätt till andra utan samtycke från hyresvärden, mindre annat följer ett avtal eller lagbestämmelse.

§ 7-3. Uthyrning till inneboende i en del av bostaden

Hyresgäst med förstahandskontrakt själv ska bo i bostaden kan hyra ut del av, bostaden med godkännande av hyresvärden. Denne kan dock neka ifall det finns saklig grund till det eller att hushållet/boendet blir överbefolkat.

§ 7-4. Uthyrning i andra hand av bostaden vid tillfällig frånvaro

Hyresgästen kan hyra ut bostaden i andra hand vid tillfällig frånvaro under två år med godkännande av hyresvärden p.g.a. arbete, utbildning, militärtjänst, sjukdom eller andra tungt vägande grunder. Hyresvärden kan bara neka om det finns saklig grund till det eller att bostaden blir överbefolkad.

§ 7-5. Uthyrning i andra hand vid tidsbestämda hyresavtal

Har hyresgästen ingått hyresavtal, under en bestämd tid, kan hyresgästen hyra ut i andra hand för resten av hyrestiden med godkännande från hyresvärden. Om hyresvärden nekar utan att det finns en saklig grund eller att hushållet klart blir överbefolkat, kan hyresgästen säga upp hyresavtalet som nämns i § 9-6.

§ 7-6. Godkänning vid passivitet

Svarar inte hyresvärden på en skriftlig söknad ansökan om ett godkännande efter bestämmelserna i §§ 7-1 till 7-5 inom en månad efter att ansökan har blivit mottagen, ska detta räknas som ett godkännande.

§ 7-7. Hyresgästen på andrahandskontraktets ställningstagande vid upphör av förstahandskontraktet

Säger hyresvärden upp förstahandskontraktet, har den som står ansvarig för förstahandskontraktet skyldighet till att protestera på vägnar av hyresgästen på andrahandskontraktet efter § 9-8. Personen som står på förstahandskontraktet har dock inte plikt att protestera/ifrågasätta om han/hon underrättar personen, som står på andrahandskontraktet, att protestera/ifrågasätta uppsägning av bostadskontrakt senast 15 dagar innan fristen för att protestera efter reglerna i § 9-8 löper ut.

Personen på andrahandskontraktet har rätt till att protestera mot uppsägningen efter § 9-8, innan den fristen som gäller för personen på förstahandskontraktet har gått ut. Har hyresvärden godkänt personen på andrahandskontraktet, ska hyresvärden samtidigt sända en kopia av uppsägningen till personen på andrahandskontraktet. Uppsägningen ska upplysa om att personen på andrahandskontraktet kan protestera mot uppsägningen inom en månad efter att personen på förstahandskontraktet har mottagit den. Har personen på andrahandskontraktet protesterat inom fristen, ska eventuellt söksmål rättas också mot personen med förstahandskontraktet. Är reglerna i andra och tredje punkt inte efterföljda, är uppsägningen ogiltig.

Personen på andrahandskontraktet kan kräva ersättning av personen på förstahandskontraktet för ekonomisk förlust som kan komma som ett resultat av bortfallet av förstahandskontraktet. Detta gäller dock inte så länge personen på förstahandskontraktet redogör att bortfallet eller förlusten av kontraktet skylls på förhållanden utanför personen med förstahandskontraktets kontroll, som han/hon inte har kunnat påverka i betraktning då andrahandskontraktet blev upprättats, eller övervinna konsekvenserna. Bestämmelserna i § 2-13 andra till femte stycket och samma sak gäller § 2-14.

Cribs Norge reserverar sig för eventuella ändringar som sker efter senaste uppdatering.
Källor: Husleieloven, Rettigheter og plikter ved leie av bolig - håndbok i husleierett av leieboerforeningen

Se även Information om bostadsrelaterade tvister, Viktigt att tänka på och Ledigt boende i Oslo